Güncellenme Tarihi: Cumartesi, Ocak 27, 2024

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Themis Uzem (www.themisuzem.com.tr) Uzaktan Eğitim Merkezi web sayfası , iletişim adresleri öğrenci ya da misafir kayıtlı kullanıcılar ile iletişim numara ve maillerinden  ( 0 532 151 0542 , 0 312 425 0 575,  bilgi@themisuzem.com.tr, themisuzem@gmail.com) sitesi kullanıcılarımıza ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma Metni ile kullanıcılarımız ilgili kanun ve yönetmelik uyarınca bilgilendirilmektedir.   Veri Sorumlusu: THEMİZSUZEM UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ   Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Kullanıcılara ait kişisel veriler, Themis Uzem tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Themis Uzem tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Themis Uzem in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Themis Uzem’in ve Themis Uzem ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Themis Uzem’in sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.   Kişisel Verilerin Aktarımı Kullanıcılara ait kişisel veriler, Themis Uzem tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Themis Uzem tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Themis Uzem’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Themis Uzem’in ve Themis Uzem ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Themis Uzem’in sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere 6698 Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.   Kullanıcıların Konuya İlişkin Rızası 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesinin 2. fıkrasında sayılan hallerde kişisel verilerin kullanıcıların açık rızası aranmaksızın işlenmesi mümkündür. Buna göre, a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında kullanıcılardan açık rıza alınmasına gerek bulunmamaktadır. Kullanıcıların Themis Uzem üyelik sözleşmesi kapsamında alacakları hizmet 6698 sayılı Kanunun 5. maddesinin 2/c fıkrası kapsamında yer almaktadır.   Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel veriler, kullanıcılardan elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.   Kişisel Veri Sahibi Olarak Kullanıcıların Hakları: 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; .  Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, .  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, . Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, . Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, . Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, .  Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, . İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve . Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından iletişim sayfamızda yer alan mail adresimiz veya çağrı merkezimiz aracılığıyla Themis Uzem’e bildirilebilir. Themis Uzem, konuya ilişkin taleplerinizi değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır.