SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALINACAKTIR

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALINACAKTIR
1- Sayıştay Başkanlığınca aşağıdaki nitelikleri taşıyanlar arasından halen boş bulunan 45 (kırkbeş) Adet kadro için Denetçi Yardımcısı adayı alınacaktır.
Aday adayları, eleme, yazılı ve mülakat sınavına tabi tutulacaktır.
Eleme Sınavının Tarih ve Süresi
a) 01 Kasım 2020 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
b) Sınav, saat 10.15’te başlayacaktır. Sınavın cevaplama süresi 90 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Sınava girecek kişilerde;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşımak,
b) Eleme sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1985 ve daha sonraki doğumlular)
c) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
yurtiçi veya yurtdışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,
ç) Sağlıkla ilgili, denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel bir durumu olmamak,
Şartları aranır.
2- Sınava başvurular:
a) 22-29 Eylül 2020 tarihleri arasında olacaktır. Geç başvuru günü 07 Ekim 2020 tarihidir.
b) Sınava başvurular Elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr
İnternet adresinden) alınacaktır. ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adresi ÖSYM’nin internet sayfasında yer alacaktır. ÖSYM Başvuru Merkezlerinin başvuruları, resmi
iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.
c) ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan ve/veya eğitim bilgilerinde değişiklik olan adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru
Merkezlerinden yapacaklardır.
ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar ise başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla
(ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C.Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından veya diledikleri
bir Başvuru Merkezinden yapacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.
3- Eleme sınavında başarılı olan adayların tabi tutulacağı klasik usule göre düzenlenen yazılı sınav iki oturum halinde aşağıdaki alanlarda, belirtilen tarih
ve saatlerde uygulanacaktır.
I. Oturum: 09 Ocak 2021 Cumartesi 10:15-12:15/14:45-16:45
II. Oturum: 10 Ocak 2021 Pazar 10:15-12:15/14:45-15:45/15:45-16:45
Yazılı sınav klasik usule göre Hukuk, Maliye, İktisat, Kompozisyon, Seçimlik Grup (Ticaret Hukuku veya Muhasebe) alanlarında ÖSYM tarafından
yapılacaktır. (Kompozisyon, adaylara verilen bir A4 yaprağında sınırlandırılmış alana yazılacaktır.) Yazılı sınav alanlarından Ticaret Hukuku ve Muhasebe seçmeli
olup, aday adayları seçecekleri alanı aday başvuru formunda belirteceklerdir.
4- Yazılı Sınava katılma hakkını elde eden adaylar, sınava, yazılı sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden
T.C.Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri yazılı sınava hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş
Belgesi ile gireceklerdir.
Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını
ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.
5- Başkanlığımız ile ÖSYM arasında yapılan protokol Başkanlığımızın (http://www.sayistay.gov.tr)web-sitesinde yayınlanacaktır. Protokolde, sınavla ilgili
bilgiler, adayların uyması gereken hususlar ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Ayrıca, adaylar ÖSYM’nin internet sitesinden de sınava ilişkin detaylı bilgileri içeren
kılavuza ulaşabilirler.
Adayların protokol ve kılavuzda yer alan hükümlere uygun hareket etmeleri gerekmektedir.
6- Yazılı Sınavı kazanmış sayılanlar, mülakat sınavına katılma hakkını elde ederler. Sayıştay Başkanlığınca yapılacak mülakat sınavının yeri ve zamanı
bildirileceğinden, adayların; tebligat, mail adresleri ile bir A4 sayfasını geçmeyecek şekilde el yazısı ile fotoğraflı özgeçmişlerini Sayıştay Başkanlığı İnsan
Kaynakları Birim Başkanlığı İnönü Bulvarı No:45 Balgat-Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya postayla göndermeleri/teslim etmeleri gerekmektedir. Başarılı
sayılanlar Sayıştay internet sitesinde yayımlanacaktır. Sonuçlar Başkanlıkça ilgililere ayrıca duyurulacaktır.
7- Başvuru koşullarına aykırılıktan kaynaklanan sorumluluk başvuru sahibine aittir. Sayıştay Başkanlığının sorumluluğu bulunmaz. Adaylardan başvuru
koşullarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar, hiçbir hak talep edemezler.

Eleme Sınavında adaylara,
Genel Yetenek Testi,
Genel Kültür Testi ve Alan Bilgisi;
İktisat Testi,
MaliyeTesti,
Hukuk Testi,
Muhasebe Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek Testi (15 soru): Türkçe, Matematik ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
Genel Kültür Testi (15 soru): Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Dünya Tarihi, Sanat Tarihi,
Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgisi, Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel, Kültürel ve Güncel
Sosyoekonomik Konularla ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi;
1) İktisat Testi (15 soru): İktisat Teorisi, Mikro İktisat, Makro İktisat, İktisat Politikası,
Para-Banka-Kredi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
2) Maliye Testi (15 soru): Maliye Teorisi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve
Türk Vergi Sistemi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
3) Hukuk Testi (15 soru): Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar
Hukuku, Ticaret Hukuku ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
4) Muhasebe Testi (15 soru): Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi ile ilgili çoktan
seçmeli sorulardan oluşacaktır.

Eleme Sınavında başarılı olan adayların tabi tutulacağı klasik usule göre düzenlenen Yazılı Sınav 
aşağıdaki alanlarda, belirtilen tarih ve saatlerde Ankara’da basılı ortamda uygulanacaktır.

I- HUKUK:
1- Anayasa hukuku; genel esaslar ve Türk Anayasa hukuku
2- İdare hukuku; genel esaslar ve idari yargı
3- Medeni hukuk; genel esaslar, kişiler hukuku ve eşya hukuku
4- Borçlar hukuku; genel esaslar

II- MALİYE:
1- Maliye teorisi
2- Maliye politikası
3- Bütçe
4- Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi

III- İKTİSAT:
1- İktisat teorisi
2- Mikro iktisat
3- Makro iktisat
4- İktisat politikası
5- Para-banka-kredi

IV- KOMPOZİSYON:
(Kompozisyon, adaylara verilen bir A4 yaprağındasınırlandırılmış alana yazılacaktır.)

V- SEÇİMLİK GRUP:
1- Ticaret hukuku; genel esaslar, ticari işletme, ticaret şirketleri ve kıymetli evrak
2- Muhasebe; genel muhasebe ve mali tablolar analizi

Eleme Sınavında başarılı olan adaylara uygulanacak Yazılı Sınav klasik usule göre düzenlenecektir.
Yazılı sınav soruları, Yönetmeliğin 7 inci maddesinde belirtilen konularda ve her konu için ayrı ayrı
hazırlanacaktır. Yazılı sınav kâğıtlarının değerlendirilmesinde tam puan 100’dür.
Ders gruplarından alınan puanların aritmetik ortalaması yazılı sınav sonucunu oluşturacaktır.
Yazılı sınavın değerlendirilmesinde; en yüksek puandan başlamak üzere ve eşit puanlar için sırasıyla iktisat, maliye, hukuk ve seçimlik ders grubu
puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulacaktır.
Bunlardan en yüksek puandan başlayarak 45 kişilik kadro sayısının üç katına kadar aday yazılı sınavı kazanmış sayılacak ve mülakata çağrılacaktır.

Diğer Yazılar