idari hakimlik adaylığı sınavı

İdari Hakim Adaylığı Sınavı

İdari Yargı Hâkimliği Sınavı KPSS şartı gerektirmeyen, herhangi bir dil puanı istemeyen Adalet Bakanlığı bünyesinde görev alacak İdari Yargı Hakim ve Savcı adaylarını belirlemek üzere yapılan sınavdır. Bu sınavın yapılmasından ve sınav kağıtlarının değerlendirilmesinden Adalet Bakanlığınca yapılacak protokol gereği ÖSYM sorumludur.

Başvuruda Bulunacaklarda Aranacak Koşullar:
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
c) İdarî yargı adayları için; Hukuk Fakültesi veya hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, üzere Hukuk Bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, Yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olanlar ile Hukuk Fakültesi dışında hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
d)Kamu haklarından yasaklı olmamak,
e)Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
f)Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,
g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak, h)Hâkimlik mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

Sınav şekilleri:
İdari Hâkim Adaylığına atanacaklarla ilgili sınavlar yazılı ( test) ve mülakat şeklinde iki kademede yapılır.

İdari Yargıda Adaylığa İlişkin Yazılı Sınav Konuları ve soru sayıları:
İdari yargı hâkim adaylığı yazılı sınav soruları genel yetenek ve genel kültür ile alan bilgisi konularından oluşur.

GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK ALAN BİLGİSİ ALAN BİLGİSİ
Ders Adı Soru Sayısı Ders Adı Soru Sayısı Ders Adı Soru Sayısı
Türkçe 6 Anayasa Hukuku 7 Borçlar Hukuku (Genel) 7
Matematik, 6 İdare Hukuku 7 Medeni Usul Hukuku 7
Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 12 İdari Yargılama Usul Hukuku 7 Medeni Hukuk (Giriş-Kişiler- Aile-Eşya-Miras) 7
Temel Yurttaşlık Bilgisi, 6 Ceza Hukuku (Genel) 7 İktisat 4
Vergi Hukuku , TVS 14 Maliye 3
TOPLAM 30 soru TOPLAM 70 soru

     YAZILI YARIŞMA SINAVI VE MÜLÂKATIN YAPILIŞ ŞEKLİ
Yazılı Sınavın şekli, Yeri ve Zamanı

Yazılı sınav, 100 sorudan oluşan test usulü ile yapılır. Yazılı sınavın yapılması ve değerlendirmesi OSYM tarafından yapılır. Yazılı sınavlar Ankara’da yapılmaktadır.
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınır, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle geçersiz sayıldığı takdirde, bu soru,  ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru yanıtlanmış kabul edilecektir.
Yazılı yarışma sınavı, Adalet Bakanlığı ile imzalanacak protokole göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır. Atama yapılacak boş kadroların sayısı, derecesi, unvanı, sınıfı, atanacaklarda aranacak şartlar ile başvuruya ve sınava ilişkin hususların yer aldığı duyuru, müracaat süresinin bitiminden en az onbeş gün önce Türkiye genelinde günlük yayımlanan tirajı en yüksek beş gazeteden birinde bir defa ve ayrıca Adalet Bakanlığı internet sitesinde ilân olunur. Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları 20, alan bilgisi soruları 80 puan ağırlığa sahip olacak şekilde değerlendirmeye tâbi tutulur.
Bu değerlendirme yapılırken genel yetenek ve genel kültür konuları ile alan bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlanır. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilânında belirtilen kadro sayısının 2 katı fazlası mülâkata çağrılır.
Bu şekilde çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da mülâkata alınır. Başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadronun 2 katı fazlasının altında kalırsa sadece başarılı olanlar mülâkata çağrılır.

Mülâkat Kurulu;
Mülâkat Kurulu; Adalet Bakanının görevlendireceği bakan yardımcısı başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürleri ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri ve Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulundan seçilen bir kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

Mülâkat, ilgilinin:
a) Muhakeme gücünün,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneğinin,
c) Genel ve fizikî görünümünün, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun ve liyakatinin,
d) Yetenek ve kültürünün,
e) Çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının, puan vermek suretiyle değerlendirilmesi yöntemidir.
Mülâkat, yukarıdaki bentlerde yazılı özellikler her biri yirmişer puan üzerinden değerlendirilerek yapılır.
Mülâkat Kurulunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Başarılı sayılmak için, üyelerin 100 tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır. Mülâkat sonucu en yüksek puan alandan başlamak üzere sıraya konularak mülâkat başarı listesi hazırlanır ve bu listenin altı Mülâkat Kurulu tarafından imzalanarak Personel Genel Müdürlüğüne teslim edilir. Sınava katılanların, yukarıda belirtilen yazılı yarışma sınavı notunun %70 ile mülâkat notunun %30 unun toplamı tespit edildikten sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere nihai başarı listesi hazırlanır. Bu sıralamaya tâbi tutulanların nihai puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınavda aldığı puana öncelik tanınır. Yazılı puanlarının da eşit olması halinde, kura çekilmek suretiyle sırası belirlenir ve bu konuda yapılan işlemler düzenlenecek tutanakta gösterilir. 

Yazılı Sınava Tabi Olmayanlar:
İdari  Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarından hukuk alanında doktora yapmış ve giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olanlar yazılı sınavdan muaftırlar, bu şartları taşıyan adaylar sadece mülâkata tâbi tutulurlar.

 

2020 yılında Hakimlik Sınavına Başvuran Kişi Sayısı aşağıdaki gibidir:

  • İdari Yargı Hakimlik Sınavına Başvuran Sayısı: 16.235 Kişi

2019 yılında ise Hakimlik Sınavına Başvuran Sayısı aşağıdaki gibiydi:

  • İdari Yargı Hakimlik Sınavına Başvuran Sayısı: 13.131 Kişi

2018 yılında ise Hakimlik Sınavına Başvuran Kişi Sayısı aşağıdaki gibiydi:

  • İdari Yargı Hakimlik Sınavına Başvuran Sayısı: 15.794 Kişi

ADAYLIK SÜRESİ VE EĞİTİM İdari yargı hâkim adaylarının meslek öncesi eğitim süresi iki yıl olup aşağıdaki dönem ve sürelerde yaptırılır:

İdari yargıda meslek öncesi eğitim;
1) Birinci kısım Hazırlık eğitim dönemi, İdari yargı hâkim adaylığına atanmakla başlar ve adayların tümüne aynı meslek öncesi eğitim programı uygulanır. Bu kısımda hazırlık eğitim dönemi üç aydır.
2) Staj dönemi on yedi ay, İdarî yargı hâkim adaylarının stajları;
a) Danıştay’da,
b) İdare mahkemelerinde,
c) Vergi mahkemelerinde,
d) Bölge idare mahkemelerinde,
e) İl valiliklerinde,
3) Son eğitim dönemi dört ay olmak üzere üç dönemi kapsar.
Adaylık süresinin sonunda adaylar, yazılı ve sözlü sınava tabi tutulur. Bu sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavdan en az 70 puan alanlar sözlü sınava alınır. Yazılı sınavda başarı gösteremeyenlere iki ay içinde bir sınav hakkı daha tanınır.

Yazılı sınav;
Adaylara ders verenler arasından Eğitim Dairesi Başkanınca seçilen başkan ile dört asıl ve iki yedek üyeden oluşan yazılı sınav kurulu tarafından yapılır.

Sözlü sınav;
Personel Genel Müdürü başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı ve Eğitim Dairesi Başkanı ile adaylara ders verenler arasından ilgili bakan yardımcısınca seçilen iki asıl ve bir yedek üyeden oluşan sözlü sınav kurulu tarafından yapılır. Eğitim sonunda başarılı sayılmak için, yazılı sınav puanının yüzde altmışı ile sözlü sınav puanının yüzde kırkının toplamının en az yetmiş olması şarttır.
Sınavlarda başarılı olamayanlar, talepleri hâlinde Bakanlıkça merkez veya taşra teşkilâtında genel idare hizmetleri sınıfında bir kadroya atanabilir, aksi hâlde bunların adaylığına Bakanlıkça son verilir.
Meslek öncesi eğitimini tamamlamadan görevden ayrılanlar ile meslek öncesi eğitimlerini tamamlayıp, mesleğe kabul edildikten sonra meslek öncesi eğitim süresi kadar çalışmadan görevden ayrılanlar, meslek öncesi eğitimleri sırasında kendilerine ödenen aylık, ödenek, tazminatlar ile her türlü ödemenin, mecburî hizmetin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarını iki kat olarak ödemek zorundadırlar.

ÖSYM’NİN SİTESİNDE YAYINLADIĞI ADLİ VE İDARİ HAKİMLİK ÇIKMIŞ SINAV SORULAR YAZIMIZ

Diğer Yazılar